Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

WWW.NISSAN-ODYSSEY.PL

 

DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

 • Administrator – firma Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 32, 01-147 Warszawa, KRS : 0000303605, posiadająca nr NIP: 113-270-98-36.
 • Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem www.nissan-odyssey.pl.
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę.

POSTANOWIENIA I WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm) i określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.nissan-odyssey.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”).

Niniejsza Strona Internetowa wraz ze wszystkimi jej podstronami jest administrowana przez Spółkę Odyssey sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-147) przy ul. Górczewskiej 32, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303605, NIP: 113-270-98-36 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).

Wejście na Stronę jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o opuszczenie i niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny o Spółce i oferowanych przez nią produktach i nie stanowią oferty handlowej i żadne informacje na niej podane nie zmierzają do zawarcia umowy, w szczególności nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek pojazdu, części albo akcesoriów samochodowych w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Niektóre elementy wyposażenia pojazdów opisane na stronie mogą być niedostępne lub dostępne tylko za dodatkową opłatą. Specyfikacje pojazdów mogą ulegać zmianie, a na zdjęciach mogą być przedstawiane pojazdy z elementami wyposażenia dodatkowego lub z elementami, których specyfikacja uległa zmianie. Wszystkie szczegółowe dane dotyczące pojazdów Nissan oraz innych produktów i usług świadczonych w ramach sieci Nissan w Polsce można uzyskać bezpośrednio od firmy Odyssey sp. o.o. lub innych autoryzowanych dealerów marki w Polsce. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług zawarte będą w odpowiednich umowach zawieranych indywidualnie w siedzibie firmy Odyssey sp. z o.o.

Administrator dokłada wszelkiej staranności aby informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, lecz w związku z dynamicznymi zmianami w ofertach handlowych Spółki, niektóre informacje dotyczące w szczególności cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów marki Nissan oraz oferowanych promocji mogą być nieaktualne. W celu zweryfikowania informacji zawartych na Stronie i zapoznania się z aktualną ofertą Spółki i z zakresem świadczonych przez firmę Odyssey sp. z o.o. usług, a także w celu złożenia zamówienia należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Odyssey sp. z o.o.

W celu uzyskania informacji na temat recyklingu i ochrony środowiska użytkownik powinien zapoznać się ze stroną internetową spółki Nissan Sales Central & Eastern Europe – odpowiedzialnej za sprzedaż samochodów marki Nissan w Europie Środkowej i Wschodniej: http://www.nissan.pl/PL/pl/terms-and-conditions.html

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DOSTĘPU DO STRONY

Strona internetowa jest ogólnodostępna dla użytkowników sieci Internet i do jej korzystania nie jest wymagane spełnienie żadnych warunków formalnych, poza wymogami technicznymi. Dostęp do Strony nie wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji ani wskazania żadnych danych osobowych.

Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

– zastosowania przeglądarek: Internet Explorer > 8, Firefox > 3, Chrome, Safari;
– strona jest optymalizowana w rozdzielczości: 800×600, 1024×768, 1280×1024 px.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie ze Strony.

 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 • Korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • Używania właściwego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych ( w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza prawa Administratora lub osób trzecich i korzysta ze Strony w sposób niewłaściwy, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, jak też może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaniechania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA STRONY

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniający poprawność jego działania, jednakże pomimo poczynienia wszelkich starań Administratora nie może zagwarantować stałej i niezakłóconej dostępności do Strony internetowej i wszystkich jej podstron, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem ze Strony – praw osób trzecich,
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub, które nastąpiły w wyniku zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
 • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,
 • szkody wynikłe w mieniu Użytkownika (komputer lub serwer i inne ), które spowodowane zostały przez wirusy, konie trojańskie lub inne błędy pochodzące ze Strony Internetowej,
 • działanie lub zawartość stron lub serwisów internetowych, należących do osób trzecich, połączonych ze Stroną poprzez odesłania internetowe ( linki zewnętrzne).

 

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA ZE STRONY

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony.

Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Strony, jak również prawo do jej modyfikacji lub nawet jej całkowitego usunięcia.

 

REKLAMACJE

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące użytkowania ze Strony należy składać na adres poczty elektronicznej: [email protected] z tytułem STRONA INTERNETOWA lub na adres:

Odyssey sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta – Strona Internetowa
Ul. Górczewska 32
01-147 Warszawa

 

Reklamacja powinna zwierać w swojej treści: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis zgłaszanego problemu.

Administrator rozpatruje zgłoszony problem w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania jego opisu od Użytkownika oraz informuje go za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia sprawy.

W sytuacji gdy zgłoszony przez Użytkownika problem wymaga dodatkowego uzupełnienia lub wyjaśnień, Administrator ma prawo przed rozpatrzeniem sprawy zwrócić się do Użytkownika o brakujące informacje. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania sprawy.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Administrator zastrzega, że Strona internetowa oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Odyssey sp. z o.o. lub podmiotów z nim współpracujących – w szczególności spółki Nissan Motor Co., Ltd. i/lub jej spółek zależnych (zwanych dalej łącznie „Nissan”) lub są własnością osób trzecich, które udzieliły zgody dla Nissan na ograniczone korzystanie z tych materiałów.

Użytkownik może pobierać lub drukować treści ze Strony wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych z przepisami obowiązującego prawa.

Bez uzyskania pisemnej zgody Spółki Odyssey sp. z o.o. Użytkownik nie może:

 • wykorzystywać żadnej części niniejszej Strony Internetowej w celach komercyjnych,
 • modyfikować niniejszej Strony Internetowej,
 • wykorzystywać żadnej jej części w materiałach reklamowych, prasowych, opracowaniach (pisemnych i elektronicznych, innych stronach internetowych) lub aplikacjach (blogi) itp.

Więcej informacji na temat znajdujących się na Stronie materiałów Użytkownik może uzyskać pod adresem: http://newsroom.nissan-europe.com.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie materiały zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Postanowienia tego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Użytkownicy Strony mogą w każdym czasie nieodpłatnie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu przy pomocy odsyłacza (linku) znajdującego się w dolnej części strony głównej w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i drukowanie.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te stają się wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania na Stronie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Odyssey sp. z o. o. – jako Administrator Strony www.nissan-odyssey.pl szanuje prywatność każdego Użytkownika odwiedzającego niniejszą Stronę.

 

DANE OSOBOWE I ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE

Dane osobowe to prywatne informacje dotyczące Użytkownika Strony, do których zalicza się m. in. imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 20.101.926 z późniejszymi zmianami) dane osobowe gromadzone są przez Administratora i przetwarzane tylko wówczas gdy Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie podczas rejestracji za pomocą formularzy znajdujących się na niniejszej Stronie.

Dane te są wykorzystywane jedynie w celu:

 1. wysłania żądanych przez Użytkownika informacji, takich jak rejestracja do newslettera, zapytanie do działu lub konkretnego pracownika, prośba o umówienie wizyty serwisowej lub jazdy testowej itp.,
 2. kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika Strony adres e-mail – w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie będą przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek ich udzielenia będzie pochodził od organów ścigania i zostanie oparty na odpowiednich przepisach obowiązującego prawa.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego ich używania (zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora tj. Odyssey sp. z o.o. ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa z dopiskiem BIURO OBSŁUGI KLIENTA – DANE OSOBOWE, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] – dopisek jw.).

Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane za pośrednictwem Strony są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.).

 

PLIKI COOKIES ( tzw. ciasteczka)

Użytkownik może odwiedzać Stronę znajdująca się pod adresem www.nissan-odyssey.pl i wszystkie jej podstrony bez konieczności ujawniania swojej tożsamości, jednakże w celu umożliwienia dostosowania Strony do wymagań Użytkownika i ułatwienia korzystania z wcześniej odwiedzanych stron niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ciasteczka jako małe pliki tekstowe, są umieszczane przez stronę internetową na dysku Użytkownika lub w jego przeglądarce.

Pliki cookies pozwalają jedynie na pozyskanie danych anonimowych takich jak: nazwa dostawcy usług internetowych Użytkownika, geolokalizację strony internetowej z której Użytkownik odwiedza Stronę (na podstawie adresu IP), datę, godzinę i długość wizyty Użytkownika na Stronie itp. Pliki cookies nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail.

Przy każdorazowym wejściu na Stronę Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies. Po zaakceptowaniu plików cookies, będą one wykorzystywane wyłącznie w wyżej opisanym zakresie. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się na blokadę plików cookies korzystanie ze Strony nadal będzie możliwe, przy czym niektóre jej treści i funkcje mogą stać się niedostępne. Z tych względów, dla najlepszego wykorzystania funkcji Strony, zaleca się Użytkownikom udzielnie zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. W każdym czasie Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej aby akceptować lub odrzucać pliki cookies. Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji „Pomoc” w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową: http://www.aboutcookies.org.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony lub serwisy internetowe, które mogą posiadać odesłania do Strony www.nissan-odyssey.pl (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) oraz do których odesłania mogą znajdować się na niniejszej Stronie i dotyczyć poszczególnych jej aspektów. Strony te nie podlegają kontroli Administratora i użytkownik odwiedza je wyłącznie na własną odpowiedzialność.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących postanowień powyższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, w tym plików cookies, Użytkownik może o skontaktować się z Administratorem pod adresem podanym poniżej:

Odyssey sp. z o.o.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – Strona Internetowa

Górczewska 32

01-147 Warszawa

[email protected]

 

 

 

Oferty specjalne

NOWY NISSAN X-TRAIL OD RĘKI

Szczegóły

NISSAN QASHQAI AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN JUKE AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN TOWNSTAR AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

NISSAN LEAF AUTA OD RĘKI!

Szczegóły

OCENA STANU TECHNICZNEGO ZA 99 ZŁ

Szczegóły

PAKIETY PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Szczegóły

Stacje ładujące WALLBOX

Szczegóły

VALUE ADVANTAGE

Szczegóły

Odyssey Warszawa

ul. GÓRCZEWSKA 32
01-147 WARSZAWA
tel. 22 533 55 55
[email protected]

Odyssey Częstochowa

ul. BUGAJSKA 6/8
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. 34 368 21 22
[email protected]

Odyssey Kielce

ul. 1 MAJA 254
25-646 KIELCE
tel. 41 300 70 70
[email protected]

Odyssey Lublin

DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 74A
20-325 LUBLIN
tel. 81 475 47 54
[email protected]

SERWIS BLACHARSKI

ul. JAGIELLOŃSKA 55
03-301 WARSZAWA
tel. 22 811 80 90
[email protected]

SAMOCHODY UŻYWANE

ul. GÓRCZEWSKA 32
01-147 WARSZAWA
tel. 22 533 55 55
[email protected]
Płatności kartą i gotówką do kwoty 10 000 zł Nissan Odyssey - Płatności

created & designed by Trendmark
Nissan Odyssey